TYING/BINDING SOMEONE TO YOU, A TALE OF OBEAH/JUJU