CHOOSING YOUR SPIRITUAL HOUSE – WHERE DO YOU BELONG?